Sprawozdanie z realizacji projektu „Razem ku samodzielności...” na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

W dniu 28 marca 2011 roku, Rada Powiatu Łomżyńskiego zapoznała się ze sprawozdaniem Dyrektora PCPR w Łomży Edwarda Jaroty na temat realizacji projektu systemowego "Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


Informacja z realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 lipca 2008 roku realizuje projekt systemowy „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym:

 • osobom niepełnosprawnym,
 • usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne,
 • osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo,
 • rodzinom wielodzietnym.

Ponadto osoby przystępujące do projektu muszą być jednocześnie w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz pochodzić z terenu powiatu łomżyńskiego.


W 2008 roku budżet projektu wyniósł 229 760,49 zł.

Wsparciem objęto 46 osób z terenu powiatu łomżyńskiego, w tym 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (osoby w wieku 18 - 25 lat) oraz 28 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Marianowie i w Łomży.

Dzięki projektowi można było zrealizować m.in. następujące zadania:

 • Organizowano poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne;
 • Szkolenie pn. „Już wiem jak znaleźć pracę” którego celem był trening umiejętności psychospołecznych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy;
 • Udzielono wsparcia finansowego 11 osobom do stancji i akademików;
 • Utworzono nową pracownię w WTZ w Marianowie dla 5 dodatkowych uczestników;
 • Kierowano i finansowano kursy i szkolenia dostosowane do predyspozycji osobistych i zawodowych wychowanków, które pozwoliły zdobyć nowe umiejętności i podnieść kwalifikacje zawodowe.

W wyniku kursów i szkoleń (m.in. prawa jazdy kat. B i C+E, operatora wózka widłowego, księgowości, kadry i płace, kosmetyki i wizażu) kwalifikacje podniosło 18 wychowanków.

Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ramach projektu w 2008 roku powstał Punkt Doradczo – Konsultacyjny, w którym przyjmowali specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa zawodowego i prawa. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i nadal pełni swoje funkcje.


W roku 2009 podjęliśmy wyzwanie po raz drugi i kontynuowaliśmy realizację projektu w rozbudowanej formie i co się z tym wiąże z rozbudowanym budżetem który wyniósł 603 789,52 zł.

Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w realizacji projektu byli: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży oraz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej z Marianowa.

Wsparciem objęliśmy ogółem 106 osób, z czego 36 osób kontynuowało udział w projekcie z roku 2008. Z ogólnej grupy osób biorących udział w projekcie:

 • 76 osób to niepełnosprawni zamieszkujący teren Powiatu w tym uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kownatach gm. Piątnica oraz osoby niepełnosprawne niezrzeszone ze środowiska lokalnego,
 • 18 osób – usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • 12 osób - opiekunowie dzieci niepełnosprawnych.

W ramach promocji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przy współpracy z Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie wydawało co kwartał Biuletyn Informacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publikacji prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych.

Ponadto rozszerzyliśmy działalność Punktu Doradczo – Konsultacyjnego o możliwość korzystania przez osoby zainteresowane z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Stworzyliśmy także możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla wszystkich chętnych potrzebujących pomocy z terenu powiatu łomżyńskiego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 stycznia 2010 r. kontynuowało realizację projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, a budżet projektu w roku 2010 wyniósł 1 022 623,63 zł.

Naszym partnerem w realizacji projektu w 2010 roku była Gmina Wizna.

Działaniami obejmowaliśmy 147 osób (9 kontynuowało udział z roku ubiegłego), w tym:

 • 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • 44 osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego,
 • 46 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ze środowiska lokalnego,
 • 26 opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wielodzietność lub niewydolność wychowawczą.

W projekcie wzięło udział także 38 dzieci beneficjentów projektu (w tym 23 dzieci niepełnosprawne).


Wszystkim uczestnikom projektu zaproponowaliśmy minimum trzy instrumenty aktywnej integracji dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, w tym:

 • Osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo oraz osobom zagrożonych wykluczeniem ze względu na wielodzietność / niewydolność wychowawczą:
  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
  • poradnictwo specjalistyczne indywidualne lub grupowe (psychologiczne, prawne, zawodowe),
  • terapię psychologiczną,
  • zorganizowanie dla dzieci (otoczenia w projekcie) wypoczynku letniego – kolonii,
 • Opiekunom dzieci niepełnosprawnych:
  • poradnictwo specjalistyczne indywidualne (psychologiczne, prawne, zawodowe),
  • uczestnictwo w grupie samopomocowej - „Grupie Wsparcia”,
  • szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (kształtowanie właściwych postaw wobec dziecka niepełnosprawnego, komunikacja interpersonalna),
  • szkolenia zawodowe,
  • zajęcia rehabilitacyjne,
  • zorganizowanie dla dzieci wypoczynku letniego – kolonie,
 • Usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych:
  • Kursy zawodowe,
  • Poradnictwo specjalistyczne indywidualne (psychologiczne, zawodowe i prawne),
  • Sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym i ponadgimnazjalnym,
  • Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie,
  • Pokrycie kosztów wynajęcia pokoju,
  • Sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu „Grupę Wsparcia” dla 12 rodzin wychowujących dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W roku 2010 do grupy dołączyło kolejne 10 rodzin. Uczestnicy „Grupy Wsparcia” brali udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych mających miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży jak równiej w dwóch szkoleniach wyjazdowych do Mrągowa i Gdańska oraz w psychoterapii grupowej w Białowieży.

Głównym celem utworzenia „Grupy Wsparcia” prze PCPR w Łomży było otoczenie opieką rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego, umożliwienie im wymiany doświadczeń w wychowywaniu i rozwoju dzieci, otoczenie specjalistyczną opieką psychologiczną mającą na celu m.in. doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Na spotkaniach prezentowaliśmy zgromadzonym przewidziane dla nich formy wsparcia i zachęcaliśmy do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach ze specjalistami oraz w zajęciach rehabilitacyjnych, szkoleniach i kursach.

Szkolenia wyjazdowe pod hasłem „Z dziećmi i dla dzieci” miały na celu kształtowanie metod skutecznej komunikacji w relacjach rodzic-dziecko poprzez ideę wspólnej zabawy, której opiekun może być twórcą, moderatorem i partnerem. To właśnie zabawa jest aktywnością, która stwarza doskonałą okazję do nawiązania głębszych relacji z dzieckiem, do poznawania jego potrzeb i stwarza atmosferę sprzyjającą ich rozwojowi zarówno emocjonalnemu, umysłowemu jak i fizycznemu.

Ponadto w 2010 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla podopiecznych beneficjentów uczestniczących w projekcie 10 dniowy wypoczynek – kolonie letnie, z których skorzystało 30 dzieci (23 było w górach, a 7 nad morzem). Wypoczynek został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czerwcu 2010 roku, na terenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach odbył się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W pikniku wzięło udział ok. 150 osób, m.in. podopieczni Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie, Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie i w Łomży wraz ze swoimi terapeutami i opiekunami, dzieci niepełnosprawne i ich rodziny biorące udział w projekcie w ramach „Grupy Wsparcia”, a także osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego.

Również w czerwcu 2010 r. zorganizowaliśmy seminarium nt. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego, w którym wzięło udział ok. 80 osób.

W ramach promocji projektu PCPR w Łomży w 2010 r. wydał 4 numery Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach Biuletynu prezentowana była również twórczość osób niepełnosprawnych.

W grudniu 2010 r. wydaliśmy „Poradnik dla osób niepełnosprawnych”, zawierający podstawowe informacje i wskazówki oraz aktualne przepisy dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych.

W dniu 17 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu w 2010 r., w której wzięło udział ok. 150 osób, w tym beneficjenci naszego projektu.


Wybrane rezultaty i efekty projektu realizowanego w 2010 roku:

 • 40 osób ukończyło kursy prawa jazdy kat. B, E, B+E, C i C+E;
 • 9 osób - kurs wózków widłowych,
 • 6 osób - kurs fryzjerski,
 • 4 osoby - kurs kosmetyczny,
 • 6 osób - kurs obsługi kas fiskalnych,
 • 9 osób - kurs gastronomiczny,
 • 3 osoby - kurs obsługi komputera,
 • 7 osób - kurs księgowości, kadry i płace,
 • 6 osób - kurs spawania stali,
 • 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjalistyczny kurs grafiki komputerowej połączony z rehabilitacją ruchową,
 • 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjalistyczny kurs prawa jazdy kat. B, połączony z rehabilitacją ruchową,
 • 7 osobom sfinansowano z projektu badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
 • 46 osób z „Grupy Wsparcia” (17 opiekunów i 29 dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział w warsztatach szkoleniowych w Gdańsku,
 • 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów i 25 dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział w szkoleniu wyjazdowym w Mrągowie,
 • 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów i 25 dzieci niepełnosprawnych) uczestniczyło w psychoterapii grupowej w Białowieży,
 • 30 beneficjentów projektu wzięło udział w szkoleniu „Kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy” w Białowieży,
 • 24 osoby niepełnosprawne uczestniczyło w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych w Krynicy Morskiej,
 • 6 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami neurologicznymi (SM) wzięło udział w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych,
 • Z bezpłatnych porad prawnika, psychologa i doradcy zawodowego skorzystało ogółem 138 beneficjentów naszego projektu, w tym:
  • z porad prawnika - 44 osoby,
  • z porad doradcy zawodowego - 78 osób,
  • z porad psychologa - 16 osób,
 • W ramach działalności Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Łomży z porad specjalistów skorzystało ogółem 131 osób ze środowiska lokalnego, w tym:
  • 66 osób z porad prawnika,
  • 45 osób z porad doradcy zawodowego,
  • 20 osób z porad psychologa,
 • W ramach działalności Gminnego Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Wiźnie z porad specjalistów skorzystało ogółem 95 osób ze środowiska lokalnego, w tym:
  • 20 osób z porad prawnika,
  • 20 osób z porad psychologa,
  • 55 osób z porad doradcy zawodowego.

W 2010 roku PCPR na potrzeby realizacji projektu zakupiło 2 komputery z oprogramowaniem, dwie drukarki, kserokopiarkę, niszczarkę i zestaw mebli do biura projektu w Łomży i w Gminnym Punkcie Doradczo – Konsultacyjnym w Wiźnie. Zakupy te o wartości 23 616,47 zł. sfinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie na przestrzeni lat 2008 – 2010 objęliśmy wsparciem 254 osoby, a budżet dotychczasowych projektów wyniósł ogółem 1 856 173,64 zł., w tym 1 619 511,50 zł. pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 236 662,14 zł – wkład własny powiatu łomżyńskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży także w 2011 roku realizuje projekt „Razem ku samodzielności – Integracja społeczne i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet na 2011 rok został ustalony na poziomie 1 506 136,49 zł.

Planujemy objąć wsparciem 200 osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych. W obecnym roku do projektu zaprosiliśmy 2 kolejnych partnerów. Oprócz partnera z ubiegłego roku – Gminy Wizna, dołączyły do nas Gmina Przytuły i Gmina Jedwabne.

Projekt został opracowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyli w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS.

Podkreślić należy, że realizacja Projektu dała możliwość objęcia dodatkową pomocą łącznie 254 osób z terenu powiatu łomżyńskiego. Wsparcie, które otrzymali miało charakter kompleksowy (pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne) i pozwoliło po raz pierwszy w tak znacznym stopniu wzbogacić ofertę pomocy naszym klientom.

Edward Jarota

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Łomży

2011-03-29 11:50 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.